Dotacje unijne dla gospodarstw rolnych 2021.

Z tej strony dowiesz się o trzech sposobach na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację gospodarstwa oraz wstępnie zweryfikujesz, czy będziesz mógł i w jakim zakresie skorzystać z tych rozwiązań.

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Termin naboru: Kwiecień/Maj 2021

Premia w wysokości 60 000 zł

Premie dla młodych rolników
Termin naboru: Kwiecień/Maj 2021
Premia w wysokości 150 000 zł

Modernizacja gospodarstw rolnych
Planowany
nabór: Maj/Czerwiec 2021
Refundacja kosztów do 200 000 zł

Restrukturyzacja małych gospodarstw, Termin naboru: Kwiecień/Maj 2021 Sprawdź czy się kwalifikujesz:

Jesteś właścicielem lub dzierżawcą co najmniej 1ha gruntów rolnych LUB posiadasz nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

 1. Przynajmniej 25% Twojego dochodu lub przychodu pochodzi z działalności rolniczej.*
 2. Wartość ekonomiczna Twojego gospodarstwa wynosi mniej niż 13 000 euro.*
 3. Nie korzystałeś z programów pomocowych takich jak: Młody rolnik (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020),
 • Modernizacja gospodarstw rolnych (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020),
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 1. Osiągniesz wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% do momentu rozliczenia premii oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa na poziomie minimum 10 000 euro.*

Wniosek może złożyć osoba, zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS.

Premia w wysokości 60 000 zł płatna w II ratach:

I rata – 48 000 zt (środki mogą być na Twoim koncie nawet w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku)

II rata – 12 000 zt (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.)

Minimum 80% nowe środki trwałe, 20 % na zakup środków do produkcji rolnej

Nowe środki trwałe: (Zakup nowych maszyn, budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych infrastruktura gospodarstwa (np. plac manewrowy) założenie sadów lub plantacji – o okresie produkcyjnym ponad 5 lat; zakup zwierząt zakup ziemi.

Środki do produkcji rolnej: paliwo rolnicze, środki ochrony roślin nawozy mineralne lub organiczne, pasze dla zwierzą, energia elektryczna na potrzeby gospodarstwa, pozostałe środki do produkcji rolnej.

Premie dla młodych rolników, Termin naboru: Kwiecień/Maj 2021, Sprawdź czy się kwalifikujesz:

 1. W dniu składania wniosku jesteś pełnoletni i nie ukończyłeś 41 roku życia.
 2. Na dzień składania wniosku o premię, posiadasz odpowiednie kwalifikacje lub zobowiążesz się do ich uzupełnienia w terminie 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu
 3. W terminie do 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy staniesz się właścicielem gospodarstwa o powierzchni co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju czyli 11,04 ha (przynajmniej 70% własność lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego), a w województwach o niższej średniej

– co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie oraz nie większej niż 300 ha.

 1. Przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż 24 miesięcy (wyjątek dziedziczenie/niepełnoletność) przed złożeniem wniosku posiadasz   użytki   rolne   o   powierzchni co najmniej 1 ha, a następnie rozpocząłeś prowadzenie gospodarstwa rolnego, czyli:
 • złożyłeś wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich lub
 • wystąpiłeś o przyznanie pomocy finansowej lub kredytu preferencyjnego z ARIMR lub wszedłeś w posiadanie zwierząt lub
 • zarejestrowałeś dział specjalny produkcji rolnej lub
 • wykonałeś jakąkolwiek czynność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego np. zakup środków ochrony roślin

Ważne: Jeżeli wykonałeś jakąkolwiek z wyżej wymienionych czynności wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku (np. 36 msc temu) nie kwalifikujesz się do skorzystania z pomocy.

 1. Wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa mieści się w przedziale od 13 000 do 150 000
 2. Grunty, na które ubiegasz się o pomoc w ramach programu nie były wcześniej wykorzystywane przez inną osobę do uzyskania premii z młodego
 3. Osiągniesz wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 % do momentu rozliczenia

Jaką premię możesz otrzymać i na co ją przeznaczyć?

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

I rata – 120 000 zł (środki na Twoim koncie nawet w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku)

II rata – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.)

Minimum 70% nowe środki trwałe, 30% na zakup środków do produkcji rolnej

Modernizacja gospodarstw rolnych, Planowany nabór: Maj/Czerwiec 2021, Sprawdź czy się kwalifikujesz:

 1. Jesteś właścicielem lub dzierżawcą co najmniej 1ha i nie więcej niż 300 ha gruntów rolnych LUB posiadasz nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji
 2. W okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskałeś przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 000 zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT
 3. Wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa wynosi od 13 000 do 200 000 euro lub 250 000 euro w przypadku hodowli trzody chlewnej.
 4. Osiągniesz wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10% do momentu rozliczenia

Wniosek może złożyć osoba, zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS.

Refundacja kosztów do 200 000 zł w przypadku zakupu maszyn i urządzeń rolniczych lub w przypadku inwestycji budowlanych nawet do 900 000 zł

 • Zakup nowych maszyn, urządzeń wykorzystywanych do produkcji rolnej
 • Budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynku
 • Założenie sadów lub plantacji – o okresie produkcyjnym ponad 5 lat
 • Budowa lub zakup infrastruktury technicznej wpływającej na warunki prowadzenia gospodarstwa

Co zrobić aby skorzystać z dotacji z UE ?

Lupus swoim Klientom którzy są zainteresowani dotacjami z UE proponuję usługi firmy PROFITEKA.
PROFITEKA tworzy za Ciebie wniosek o dotacje oraz przygotowuje profesjonalny biznes plan.
Dostajesz pomoc na każdym etapie od wstępnej weryfikacji, aż do rozliczenia uzyskanej kwoty dotacji.

profiteka

Zakres obsługi:

 • Bezpłatnie weryfikacja Twoich możliwości skorzystania z programu.
 • Przygotowanie wniosku  i   biznesplanu –  kierując  się optymalizacją punktową.
 • Pomoc w kompletacji załączników i złożeniu dokumentów w ARiMR.
 • Stały kontakt z ARiMR i przygotowanie ewentualnych poprawek, wyjaśnień, zmian.
 • Odpowiedź na wszelkie Twoje pytania w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy.
 • Pomoc przy zawarciu umowy z ARiMR.
 • Przygotowanie wniosku o płatność, rozlicznie dotacji przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych oraz monitoring osiągniętych rezultatów

Jakie będziesz miał zbowiązania?

 • Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów po podpisaniu umowy z ARiMR,
 • Osiągnięcie       zakładanego       wzrostu        ekonomicznego gospodarstwa,
 • Zrealizowanie zakresu rzeczowo-finansowego operacji,
 • Zachowanie okresu trwałości gospodarstwa przez kolejne 5 lat.

Jesteś zainteresowany ? Zapraszamy do kontaktu tel: 23 672 14 96