JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA ZAKUP MASZYN?

Z tej strony dowiesz się o dwóch sposobach na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację gospodarstwa oraz wstępnie zweryfikujesz, czy będziesz mógł i w jakim zakresie skorzystać z tych rozwiązań.

Co kryje się pod nazwą dotacji unijnych?

Drugą możliwością dofinansowania Twojej działalności rolniczej jest ubieganie się o środki zaplanowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020, potocznie nazywane dotacjami unijnymi.

Głównym celem pomocy jest rozwój gospodarstw. Rolnicy najchętniej korzystają z programów skierowanych do osób młodych oraz programów, w których środki przeznaczone są na modernizację gospodarstw albo restrukturyzację małych gospodarstw.

Ile i na co otrzymasz środków z programu “Modernizacja gospodarstw rolnych”?

W ramach programu “Modernizacja gospodarstw rolnych” możesz otrzymać wsparcie finansowe na inwestycje związane z:

Rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 000 zł

Rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 500 000 zł

Rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 500 000 zł

Racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 200 000 zł (a pod pewnymi warunkami jest zwiększona do 500 000 zł)

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc w tych obszarach ma formę dofinansowania kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji przez rolników. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O programie dla młodych rolników i programie dla rolników posiadających małe gospodarstwa

Zarówno będąc młodym rolnikiem (do ukończenia 40. roku życia), jak i właścicielem małego gospodarstwa (gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 6 000 euro), możesz uzyskać pomoc finansową na zakup, w tym również instalację, nowych maszyn i urządzeń. 

Dla młodego rolnika premia (czyli zaliczka) może wynieść maksymalnie 100 000 zł!

Dla właściciela małego gospodarstwa – premia maksymalnie 60 000 zł!

W obu przypadkach wypłata dofinansowania następuje w dwóch ratach: pierwsza rata ma wysokość 80% kwoty pomocy, a druga rata – pozostałe 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty jest uzależnione od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Ustalenie, z którego programu możesz skorzystać, jak również przygotowanie wniosku, może wydawać się skomplikowane. Dlatego nasi pracownicy są przygotowani, aby udzielić Ci fachowej pomocy. Na dalszym etapie starania się o dofinansowanie do zakupu maszyn korzystamy z pomocy firmy Aureus, która zajmuje się pomocą w pozyskiwaniu dotacji począwszy od przygotowania wniosku aż po rozliczanie dotacji.

Jeśli masz pytania o zakup maszyny rolniczej z dotacji unijnej, skontaktuj się z nami!

 • 23 672 14 96

Więcej informacji na temat programów:

Program Młody rolnik

Jak otrzymać 100 000 zł dotacji z programu “Premia Młody Rolnik”?

Złóż wniosek o premię dla młodych rolników

Jeśli rodzice właśnie przepisali na Ciebie część lub całość ziemi, jesteś w dobrym momencie, aby otrzymać 100 000 zł bezzwrotnej pomocy finansowej.

Aby skorzystać z programu “Premia dla młodych rolników”, w dniu złożenia wniosku nie możesz mieć ukończonego 41. roku życia. Powinieneś także posiadać kwalifikacje rolnicze potwierdzone dyplomem lub świadectwem szkoły lub uczelni rolniczej albo odpowiednio długim stażem w rolnictwie. Możesz również zobowiązać się do uzupełnienia kwalifikacji w terminie 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji.

Z programu “Premia dla młodych rolników” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 możesz skorzystać tylko raz i tylko wtedy, gdy wcześniej nie otrzymałeś środków z programu “Ułatwienie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013.

Pamiętaj jednak, że istnieją również inne programy, w których mogą uczestniczyć młodzi rolnicy. O jakie programy chodzi? O tym w dalszej części artykułu.

Sprawdź kryteria dla Twojego gospodarstwa i poczekaj na ocenę wniosku.

Pomoc finansową otrzymasz, jeśli zacząłeś gospodarować na własnych gruntach nie wcześniej niż w terminie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację. Ponadto wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 000 euro i większa niż 150 000 euro (wielkość gospodarstwa sprawdź na stronie kalkulator-so.pl).

Do wniosku o dotację będziesz musiał dołączyć biznesplan. Wskażesz w nim, w jaki sposób zamierzasz zwiększyć wielkość gospodarstwa o co najmniej 10%.

Twój wniosek zostanie oceniony według skali punktowej. Warunkiem otrzymania pomocy jest uzyskanie co najmniej 12 punktów. Warto jednak starać się o jak najwyższą ocenę, ponieważ w pierwszej kolejności dotacja przysługuje rolnikom z najwyższą liczbą punktów.

Złóż wniosek o wypłatę rat i inwestuj w gospodarstwo.

Dotację otrzymasz w dwóch transzach: pierwsza rata obejmuje 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 000 zł), a druga rata – 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 000 zł).

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy będziesz miał 9 miesięcy na złożenie wniosku o wypłatę pierwszej transzy. Drugą transzę otrzymasz, gdy zrealizujesz założenia biznesplanu. Pamiętaj, że na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty masz 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Z pomocy w ramach programu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” Twoje gospodarstwo może skorzystać tylko raz. Jednak w krótkim czasie możesz nabyć prawo do starania się o pomoc z innych programów. W jaki sposób? O tym w dalszej części artykułu.

Otrzymaj kolejną dotację w ramach PROW 2014-2020.

Jako młody rolnik możesz jednocześnie starać się o dotację z programu “Modernizacja gospodarstw rolnych” i otrzymać nawet 334 000 zł na inwestycje przy 60-procentowym zwrocie.

Aby skorzystać z tego programu, powinieneś dodatkowo wykazać, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dotacji uzyskałeś przychód ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie minimum 5 000 zł i jesteś w stanie udokumentować to fakturą.

Pomoc finansową zarówno z programu “Premie dla młodych rolników”, jak z programu “Modernizacja gospodarstw rolnych”, możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, w tym maszyn rolniczych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze maszyny rolniczej lub w ubieganiu się o dotację na jej zakup, skontaktuj się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer 23 672 14 96, lub przyjdź do naszego biura przy ulicy Mleczarskiej 6 w Ciechanowiei przedstaw swoją sytuację.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Prowadzisz małe gospodarstwo? Skorzystaj na zmianach w przyznawaniu dotacji Restrukturyzacja małych gospodarstw

Sprawdź, czy spełniasz warunki

Posiadając gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej o wielkości ekonomicznej nie większej niż 10 000 euro, możesz ubiegać się o 60 000 zł bezzwrotnej dotacji z UE.

Jeśli nie wiesz, jaka jest wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa lub nieruchomości, sprawdź ją na stronie kalkulator-so.pl.

Od 2018 roku o dotacje możesz ubiegać się tylko podlegając nieprzerwanie od co najmniej 2 miesięcy ubezpieczeniu w KRUS-ie (jako rolnik lub małżonek rolnika, także w sytuacji, gdy zgłoszenie nastąpiło na wniosek).

Przed zmianami rolnicy musieli być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie od co najmniej 24 miesięcy. Przeszkodą w spełnieniu tego warunku było najczęściej wykonywanie pracy zawodowej (choćby przez krótki czas) lub założenie firmy w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, a także ubezpieczenie w KRUS-ie wniosek z powodu posiadania gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż jeden hektar przeliczeniowy.

W przeciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie powinieneś także prowadzić działalności gospodarczej. Wcześniej okres ten wynosił 24 miesiące.

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o dotację na restrukturyzację małego gospodarstwa, jeśli wcześniej otrzymałeś środki finansowe z programu:

“Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020

“Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW 2007–2013

„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020

Oblicz punkty za wniosek.

Aby skorzystać z pomocy, musisz złożyć wniosek i uzyskać co najmniej 7 punktów. Jeśli planujesz zrezygnować z chowu i hodowli świń w związku z AFS – powinieneś osiągnąć minimum 8 punktów. Jest to znaczna zmiana w porównaniu do lat ubiegłych, w których rolnicy musieli uzbierać co najmniej 10 punktów.

Od 2018 roku punkty są przyznawane za:

 • Docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa:
 • 12 000 – 16 000 euro – 2 punkty (wcześniej był to 1 punkt)
 • 16 000 – 20 000 euro – 4 punkty (wcześniej były to 3 punkty)
 • powyżej 20 000 euro – 5 punktów
 • Rodzaj planowanej produkcji – od 1 do 2 punktów (wcześniej były to nawet 4 punkty)
 • Kompleksowość biznesplanu – od 0,25 do 2 punktów (wcześniej były to nawet 3 punkty)
 • Realizację celów przekrojowych – od 1 do 5 punktów (wcześniej dolna granica wynosiła 0,5 punktu)
 • Wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 punkt (wcześniej rolnicy otrzymywali 3 punkty)
 • Zmianę kierunku produkcji (wykazaną w biznesplanie) – 2 punkty (wcześniej nie było takiego kryterium)
 • Podleganie przez wnioskodawcę ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – 2 punkty (wcześniej nie było takiego kryterium)

W porównaniu do lat ubiegłych zrezygnowano z przyznawania punktów za kwalifikacje zawodowe rolników.

Poczekaj na decyzję i złóż wniosek o wypłatę rat.

Dotację otrzymasz w dwóch transzach: pierwsza rata obejmuje 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 000 zł), a druga rata – 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 000 zł).

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy będziesz miał 9 miesięcy na złożenie wniosku o wypłatę pierwszej transzy. Drugą transzę otrzymasz, gdy zrealizujesz założenia biznesplanu. Pamiętaj, że na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty masz 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Z pomocy w ramach programu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” Twoje gospodarstwo może skorzystać tylko raz. Jednak w krótkim czasie możesz nabyć prawo do starania się o pomoc z innych programów. W jaki sposób? O tym w dalszej części artykułu.

Zrealizuj biznesplan.

Jednym z warunków starania się o dotację jest opracowanie biznesplanu, w którym przedstawisz, w jaki sposób zmodernizujesz gospodarstwo. Przykładowo, zmiany mogą polegać na:

* zmianie profilu produkcji,

* zwiększeniu skali produkcji,

* zwiększeniu skali produkcji przy jednoczesnej zmianie profilu produkcji.

Pamiętaj, że w wyniku zmian Twoje gospodarstwo powinno zwiększyć wartość ekonomiczną o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej i jednocześnie osiągnąć wartość co najmniej 10 000 euro.

W praktyce modernizacja polega przede wszystkim na inwestycji w środki trwałe, na które musisz przeznaczyć nie mniej niż równowartość 80% kwoty pomocy (czyli tyle, ile otrzymasz w pierwszej transzy). Inwestycje w środki trwałe przeprowadzisz m.in. kupując nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie.

Ubiegaj się o pomoc z innych programów.

Teraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możesz pozyskać kolejną pomoc finansową. W wyniku realizacji biznesplanu Twoje gospodarstwo osiągnie wartość ekonomiczną powyżej 10 000 euro. Wówczas, w następnym roku od złożenia wniosku o dotację z programu “Modernizacja małych gospodarstw” możesz starać się o dofinansowanie z programu “Modernizacja gospodarstw rolnych”. Pomoc, którą wtedy otrzymasz, wyniesie nawet 140 000 zł przy zwrocie na poziomie 50 lub 60%).

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze maszyny rolniczej lub w ubieganiu się o dotację na jej zakup, skontaktuj się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer 23 672 14 96, lub przyjdź do naszego biura przy ulicy Mleczarskiej 6 w Ciechanowiei przedstaw swoją sytuację.